O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesible na dirección URL https://exfopino.com/ (en diante, o sitio web), que Exfopino S.L., en diante EXFOPINO, pon ao dispor dos usuarios da internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB

Nome do responsable: Exfopino S.L.
C.I.F.: B15597313
Domicilio en: Antequeira, s/n – 15911 Rois (A Coruña)
Teléfono de contacto: +34 981 804 372
Correo electrónico: info@exfopino.com

2.- OBJETO

El sitio web facilita a los usuarios de la misma el acceso a la información y servicios prestados por EXFOPINO a aquellas personas o organizaciones interesadas en los mismos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DÁ WEB

3.1.- Carácter gratuíto de acceso e utilización dá web. Ou acceso á web ten carácter gratuíto para vos usuarios dá mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral ou acceso e utilización dá web non esixe a previa subscrición ou rexistro dous usuarios dá mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB

EXFOPINO poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, así como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de EXFOPINO, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poida poñer ao dispor dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de EXFOPINO

5.- LIMITACIÓNS DA RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma e de exclusiva responsabilidade de quen o realiza. EXFOPINO non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. EXFOPINO non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:
– a presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web,
– un mal funcionamento do navegador,
– e/o do uso de versións non actualizadas do mesmo.
EXFOPINO non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura de contidos.
EXFOPINO non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.
EXFOPINO non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

6.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”

A web non emprega cookies nin calquera outro procedemento invisible de recollida de información cando o usuario navega por ela, respectando en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Son propiedade de EXFOPINO, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso da web ou dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a EXFOPINO, calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de EXFOPINO

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

EXFOPINO garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os nosos clientes #de acordo con o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Todos os datos facilitados polos nosos clientes a EXFOPINO ou o seu persoal, serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de EXFOPINO, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.

Vos datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 do 21 de Decembro), neste sentido EXFOPINO adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que dea o seu consentimento inequívoco respecto diso.

En cumprimento do establecido na LOPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debe de contactar connosco en info@exfopino.com

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE e XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. EXFOPINO e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais de Santiago para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso dá web.